Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19

Dom Pomocy Społecznej w Zamościu prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi”

realizuje projekt pod nazwą:

„ Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zakres wsparcia w ramach projektu grantowego obejmuje zakup środków ochrony osobistej/indywidualnej niezbędnych do zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców oraz personelu DPS w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Okres realizacji wsparcia od 01.01.2021 do 30.04.2021

 

Dofinansowanie projektu: 42 448,88 zł