You are currently viewing Otrzymano grant na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu

Otrzymano grant na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu

Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” otrzymało grant na wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

 

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z grantu przeznaczone są na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pielęgniarek za okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.